Algemene voorwaarden 

Voorwaarden DNR

Voorwaarden beschikbaarstelling digitale tekeningbestanden door Bureau voor Architektuur & Ruimtelijke Ordening Martini b.v.
1. De gegevens worden, indien de bestandsgrootte dit nodig maakt, gecomprimeerd aangeleverd.
2. Martini-architekten verklaart dat uiterste zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst dient u de informatie te controleren op bestandsgevens en virussen en indien waargenomen hiervan melding te maken aan Martini-architekten. Martini-architekten is niet aansprakelijk voor het onverhoopt aanwezig zijn en/of transporteren van computervirussen.
3. Martini-architekten neemt uitsluitend aansprakelijkheid op zich voor afmetingen welke in de vorm van maatvoeringen op de tekening zijn weergegeven. Het nemen van maten van digitale tekening op zowel de afdruk als in de computer is niet toegestaan, hiertoe dienen alleen de originele tekeningen te worden gebuikt.
4. Martini-architekten draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico van het gebruik van digitaal getekende gegevens berust uitsluitend bij de ontvanger.
5. U dient alle maten in het werk te controleren.
6. Indien op enigerlei wijze digitale tekeningbestanden op digitale wijze rechtstreeks bij de uitvoering worden betrokken vervalt de aansprakelijkheid van Martini-architekten.
7. De ontvanger verplicht zich door gebruik van de bestanden zijn/haar tekenproducten, dan wel uit de tekenbestanden gegenereerde tekeningen, digitaal op hetzelfde programmaniveau kosteloos te verstrekken aan Martini-architekten.
8. De informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust volledig bij Martini-architekten.
9. Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden DNR Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011

DNR 2011 kunt u hier inzien en downloaden:
Powered by webXpress